Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 125ml

Bảng giá bán thuốc Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 125ml (Việt Nam). SĐK VD-31196-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát

Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 900ml

Bảng giá bán thuốc Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 900ml (Việt Nam). SĐK VD-31196-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát

Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 500ml

Bảng giá bán thuốc Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 500ml (Việt Nam). SĐK VD-31196-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát

Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 75ml

Bảng giá bán thuốc Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 75ml (Việt Nam). SĐK VD-31196-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát

Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 33ml

Bảng giá bán thuốc Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 33ml (Việt Nam). SĐK VD-31196-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát

Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 450ml

Bảng giá bán thuốc Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 450ml (Việt Nam). SĐK VD-31196-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát

Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 90ml

Bảng giá bán thuốc Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 90ml (Việt Nam). SĐK VD-31196-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát

Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 250ml

Bảng giá bán thuốc Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 250ml (Việt Nam). SĐK VD-31196-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát

Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 80ml

Bảng giá bán thuốc Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 80ml (Việt Nam). SĐK VD-31196-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát

Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 25ml

Bảng giá bán thuốc Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 25ml (Việt Nam). SĐK VD-31196-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát

Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 330ml

Bảng giá bán thuốc Tp Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 330ml (Việt Nam). SĐK VD-31196-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát