Paracetamol 500 Mg chai 500 viên

Bảng giá bán thuốc Paracetamol 500 Mg chai 500 viên (Việt Nam). SĐK VD-24363-16. Sản xuất: Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

Paracetamol 500 Mg lọ 100 viên

Bảng giá bán thuốc Paracetamol 500 Mg lọ 100 viên (Việt Nam). SĐK VD-27019-17. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Paracetamol 500 Mg lọ 200 viên

Bảng giá bán thuốc Paracetamol 500 Mg lọ 200 viên (Việt Nam). SĐK VD-27019-17. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Paracetamol 500 Mg lọ 500 viên

Bảng giá bán thuốc Paracetamol 500 Mg lọ 500 viên (Việt Nam). SĐK VD-27019-17. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Paracetamol 500 Mg lọ 500 viên nang

Bảng giá bán thuốc Paracetamol 500 Mg lọ 500 viên nang (Việt Nam). SĐK VD-12485-10. Sản xuất: Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá

Paracetamol 500 Mg lọ 150 viên

Bảng giá bán thuốc Paracetamol 500 Mg lọ 150 viên (Việt Nam). SĐK VD-24086-16. Sản xuất: Công ty cổ phần dược Danapha

Paracetamol 500 Mg hộp 10

Bảng giá bán thuốc Paracetamol 500 Mg hộp 10 (Việt Nam). SĐK VD-22576-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thái Bình

Paracetamol 500 Mg chai 200 viên

Bảng giá bán thuốc Paracetamol 500 Mg chai 200 viên (Việt Nam). SĐK VD-21398-14. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25

Paracetamol 500 Mg hộp 20 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Paracetamol 500 Mg hộp 20 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-20925-14. Sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Nghệ An

Paracetamol 500 Mg chai 100 viên

Bảng giá bán thuốc Paracetamol 500 Mg chai 100 viên (Việt Nam). SĐK VD-4598-07. Sản xuất: Xí nghiệp dược phẩm 150 – Bộ Quốc Phòng

Paracetamol 500 Mg hộp 10 vỉ

Bảng giá bán thuốc Paracetamol 500 Mg hộp 10 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-16696-12. Sản xuất: Công ty CP liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l

Paracetamol-500 Mg vỉ 10 viên

Bảng giá bán thuốc Paracetamol-500 Mg vỉ 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-7279-09. Sản xuất: Công ty CPDP Trường Thọ