Povidon Iod 10% lọ 200 ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod 10% lọ 200 ml (Việt Nam). SĐK VD-23647-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Povidon Iod 10% hộp 1 lọ xịt 500 ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod 10% hộp 1 lọ xịt 500 ml (Việt Nam). SĐK VD-23647-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Povidon Iod 10% hộp 1 lọ xịt 100 ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod 10% hộp 1 lọ xịt 100 ml (Việt Nam). SĐK VD-23647-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Povidon Iod 10% hộp 1 lọ xịt 50 ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod 10% hộp 1 lọ xịt 50 ml (Việt Nam). SĐK VD-23647-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 125 ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 125 ml (Việt Nam). SĐK VD-23647-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 50 ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 50 ml (Việt Nam). SĐK VD-23647-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 8 ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 8 ml (Việt Nam). SĐK VD-23647-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Povidon Iod 10% chai 2 lít

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod 10% chai 2 lít (Việt Nam). SĐK VD-21325-14. Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy dược phẩm OPC

Povidon Iod 10% chai 20ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod 10% chai 20ml (Việt Nam). SĐK VD-21325-14. Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy dược phẩm OPC

Povidon Iod 10% can 5 lít

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod 10% can 5 lít (Việt Nam). SĐK VD-21325-14. Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy dược phẩm OPC

Povidon Iod 10% chai 1 lít

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod 10% chai 1 lít (Việt Nam). SĐK VD-21325-14. Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy dược phẩm OPC

Povidon Iod 10% chai 500ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod 10% chai 500ml (Việt Nam). SĐK VD-21325-14. Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy dược phẩm OPC

Povidon Iod 10% chai 90ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod 10% chai 90ml (Việt Nam). SĐK VD-21325-14. Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy dược phẩm OPC

Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 1000 ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 1000 ml (Việt Nam). SĐK VD-23647-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 500 ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 500 ml (Việt Nam). SĐK VD-23647-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 100 ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 100 ml (Việt Nam). SĐK VD-23647-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 10 ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 10 ml (Việt Nam). SĐK VD-23647-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 20 ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod 10% hộp 1 lọ 20 ml (Việt Nam). SĐK VD-23647-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Povidon Iod 10% hộp 1 chai x 20 ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod 10% hộp 1 chai x 20 ml (Việt Nam). SĐK VD-17712-12. Sản xuất: Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh

Povidon Iod 10%- lọ 10ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod 10%- lọ 10ml (Việt Nam). SĐK VNS-4632-08. Sản xuất: CT CP DP Quảng Bình