Thuốc Ho K/H hộp 1 chai 140 ml

Bảng giá bán thuốc Thuốc Ho K/H hộp 1 chai 140 ml (Việt Nam). SĐK VD-23249-15. Sản xuất: Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà

Thuốc Ho K/H hộp 10 ống x 20ml

Bảng giá bán thuốc Thuốc Ho K/H hộp 10 ống x 20ml (Việt Nam). SĐK VD-23249-15. Sản xuất: Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà

Thuốc Ho K/H hộp 20 ống

Bảng giá bán thuốc Thuốc Ho K/H hộp 20 ống (Việt Nam). SĐK VD-23249-15. Sản xuất: Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà

Thuốc Ho K/H hộp 1 chai 60 ml

Bảng giá bán thuốc Thuốc Ho K/H hộp 1 chai 60 ml (Việt Nam). SĐK VD-23249-15. Sản xuất: Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà

Thuốc Ho K/H hộp 1 chai 80 ml

Bảng giá bán thuốc Thuốc Ho K/H hộp 1 chai 80 ml (Việt Nam). SĐK VD-23249-15. Sản xuất: Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà

Thuốc Ho K/H hộp 1 chai 90 ml

Bảng giá bán thuốc Thuốc Ho K/H hộp 1 chai 90 ml (Việt Nam). SĐK VD-23249-15. Sản xuất: Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà

Thuốc Ho K/H hộp 1 chai 120 ml

Bảng giá bán thuốc Thuốc Ho K/H hộp 1 chai 120 ml (Việt Nam). SĐK VD-23249-15. Sản xuất: Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà

Thuốc Ho K/H hộp 1 chai 125 ml

Bảng giá bán thuốc Thuốc Ho K/H hộp 1 chai 125 ml (Việt Nam). SĐK VD-23249-15. Sản xuất: Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà

Thuốc Ho K/H hộp 1 chai 100 ml

Bảng giá bán thuốc Thuốc Ho K/H hộp 1 chai 100 ml (Việt Nam). SĐK VD-23249-15. Sản xuất: Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà

Thuốc Ho K/H chai 90 ml

Bảng giá bán thuốc Thuốc Ho K/H chai 90 ml (Việt Nam). SĐK V81-H12-13. Sản xuất: Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà

Thuốc Ho K/H chai 125 ml

Bảng giá bán thuốc Thuốc Ho K/H chai 125 ml (Việt Nam). SĐK V81-H12-13. Sản xuất: Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà

Thuốc Ho K/H chai 100 ml

Bảng giá bán thuốc Thuốc Ho K/H chai 100 ml (Việt Nam). SĐK V81-H12-13. Sản xuất: Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà