Pvp-Iodine 10% hộp 1 lọ 20ml

Bảng giá bán thuốc Pvp-Iodine 10% hộp 1 lọ 20ml (Việt Nam). SĐK VD-30239-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược Danapha

Pvp-Iodine 10% hộp 1 lọ x 100ml

Bảng giá bán thuốc Pvp-Iodine 10% hộp 1 lọ x 100ml (Việt Nam). SĐK VD-30239-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược Danapha

Pvp-Iodine 10% lọ 1000ml

Bảng giá bán thuốc Pvp-Iodine 10% lọ 1000ml (Việt Nam). SĐK VD-30239-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược Danapha

Pvp – Iodine 10% hộp 1 chai 250ml

Bảng giá bán thuốc Pvp – Iodine 10% hộp 1 chai 250ml (Việt Nam). SĐK VD-27714-17. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Pvp – Iodine 10% hộp 1 chi 130ml

Bảng giá bán thuốc Pvp – Iodine 10% hộp 1 chi 130ml (Việt Nam). SĐK VD-27714-17. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Pvp – Iodine 10% hộp 1 chai 125ml

Bảng giá bán thuốc Pvp – Iodine 10% hộp 1 chai 125ml (Việt Nam). SĐK VD-27714-17. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Pvp – Iodine 10% hộp 1 lọ 90ml

Bảng giá bán thuốc Pvp – Iodine 10% hộp 1 lọ 90ml (Việt Nam). SĐK VD-27714-17. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Pvp – Iodine 10% hộp 1 lọ 500ml

Bảng giá bán thuốc Pvp – Iodine 10% hộp 1 lọ 500ml (Việt Nam). SĐK VD-27714-17. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Pvp – Iodine 10% hộp 1 lọ 100ml

Bảng giá bán thuốc Pvp – Iodine 10% hộp 1 lọ 100ml (Việt Nam). SĐK VD-27714-17. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Pvp – Iodine 10% hộp 1 lọ 250ml

Bảng giá bán thuốc Pvp – Iodine 10% hộp 1 lọ 250ml (Việt Nam). SĐK VD-15339-11. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Pvp – Iodine 10% hộp 1 lọ 200ml

Bảng giá bán thuốc Pvp – Iodine 10% hộp 1 lọ 200ml (Việt Nam). SĐK VD-15339-11. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Pvp – Iodine 10% hộp 1 lọ 150ml

Bảng giá bán thuốc Pvp – Iodine 10% hộp 1 lọ 150ml (Việt Nam). SĐK VD-15339-11. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Pvp – Iodine 10% hộp 1 lọ 130ml

Bảng giá bán thuốc Pvp – Iodine 10% hộp 1 lọ 130ml (Việt Nam). SĐK VD-15339-11. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Pvp – Iodine 10% hộp 1 lọ 125ml

Bảng giá bán thuốc Pvp – Iodine 10% hộp 1 lọ 125ml (Việt Nam). SĐK VD-15339-11. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Pvp – Iodine 10% hộp 1 lọ 120ml

Bảng giá bán thuốc Pvp – Iodine 10% hộp 1 lọ 120ml (Việt Nam). SĐK VD-15339-11. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Pvp-Iodine 10% lọ 50ml

Bảng giá bán thuốc Pvp-Iodine 10% lọ 50ml (Việt Nam). SĐK VD-23736-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược trung ương 3

Pvp-Iodine 10% lọ 100ml

Bảng giá bán thuốc Pvp-Iodine 10% lọ 100ml (Việt Nam). SĐK VD-23736-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược trung ương 3