Cerebrolysin hộp 5 ống 5 ml

Bảng giá bán thuốc Cerebrolysin hộp 5 ống 5 ml (Nước ngoài). SĐK QLSP-845-15. Sản xuất: Cơ sở xuất xưởng: EVER NEURO PHARMA GmbH

Cerebrolysin hộp 5 ống x 5 ml

Bảng giá bán thuốc Cerebrolysin hộp 5 ống x 5 ml (Nước ngoài). SĐK QLSP-845-15. Sản xuất: Ever Neuro Pharma GmbH-Austria. Cơ sở trộn và đóng gói Ever Pharma Jena GmbH-Germany

Cerebrolysin hộp 10 ống x 1 ml

Bảng giá bán thuốc Cerebrolysin hộp 10 ống x 1 ml (Nước ngoài). SĐK QLSP-845-15. Sản xuất: Ever Neuro Pharma GmbH-Austria. Cơ sở trộn và đóng gói Ever Pharma Jena GmbH-Germany

Cerebrolysin hộp 5 ống 10ml

Bảng giá bán thuốc Cerebrolysin hộp 5 ống 10ml (Nước ngoài). SĐK QLSP-845-15. Sản xuất: xuất xưởng: Áo, trộn và đóng gói: Đức

Cerebrolysin hộp 5 ống 5ml

Bảng giá bán thuốc Cerebrolysin hộp 5 ống 5ml (Nước ngoài). SĐK QLSP-845-15. Sản xuất: xuất xưởng: Áo, trộn và đóng gói: Đức

Cerebrolysin hộp 10 ống 1ml

Bảng giá bán thuốc Cerebrolysin hộp 10 ống 1ml (Nước ngoài). SĐK QLSP-845-15. Sản xuất: xuất xưởng: Áo, trộn và đóng gói: Đức

Cerebrolysin hộp 5 ống x 10ml

Bảng giá bán thuốc Cerebrolysin hộp 5 ống x 10ml (Nước ngoài). SĐK VN-15431-12. Sản xuất: Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG

Cerebrolysin hộp 5ống x 10ml

Bảng giá bán thuốc Cerebrolysin hộp 5ống x 10ml (Nước ngoài). SĐK VN-2976-07. Sản xuất: Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG

Cerebrolysin hộp 5 lọ x 30ml

Bảng giá bán thuốc Cerebrolysin hộp 5 lọ x 30ml (Nước ngoài). SĐK VN-2976-07. Sản xuất: Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG

Cerebrolysin hộp 10 ống x 1ml

Bảng giá bán thuốc Cerebrolysin hộp 10 ống x 1ml (Nước ngoài). SĐK VN-15431-12. Sản xuất: Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG

Cerebrolysin hộp 5 ống x 5ml

Bảng giá bán thuốc Cerebrolysin hộp 5 ống x 5ml (Nước ngoài). SĐK VN-2976-07. Sản xuất: Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG