Cao Sao Vàng hộp 3g

Bảng giá bán thuốc Cao Sao Vàng hộp 3g (Việt Nam). SĐK VD-24346-16. Sản xuất: Công ty cổ phần dược trung ương 3

Cao Sao Vàng túi 1 hộp thiếc 4g

Bảng giá bán thuốc Cao Sao Vàng túi 1 hộp thiếc 4g (Việt Nam). SĐK VD-26922-17. Sản xuất: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC

Cao Sao Vàng hộp 1 chai 20g

Bảng giá bán thuốc Cao Sao Vàng hộp 1 chai 20g (Việt Nam). SĐK VD-26922-17. Sản xuất: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC

Cao Sao Vàng hộp 1 hộp thiếc 10g

Bảng giá bán thuốc Cao Sao Vàng hộp 1 hộp thiếc 10g (Việt Nam). SĐK VD-26922-17. Sản xuất: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC

Cao Sao Vàng hộp 1 lọ 8g

Bảng giá bán thuốc Cao Sao Vàng hộp 1 lọ 8g (Việt Nam). SĐK VD-24346-16. Sản xuất: Công ty cổ phần dược trung ương 3

Cao Sao Vàng hộp 1 lọ 4g

Bảng giá bán thuốc Cao Sao Vàng hộp 1 lọ 4g (Việt Nam). SĐK VD-24346-16. Sản xuất: Công ty cổ phần dược trung ương 3

Cao Sao Vàng hộp 1 lọ 3g

Bảng giá bán thuốc Cao Sao Vàng hộp 1 lọ 3g (Việt Nam). SĐK VD-24346-16. Sản xuất: Công ty cổ phần dược trung ương 3

Cao Sao Vàng hộp 1 lọ 10g

Bảng giá bán thuốc Cao Sao Vàng hộp 1 lọ 10g (Việt Nam). SĐK VD-24346-16. Sản xuất: Công ty cổ phần dược trung ương 3

Cao Sao Vàng hộp thiếc 10 gam

Bảng giá bán thuốc Cao Sao Vàng hộp thiếc 10 gam (Việt Nam). SĐK VD-22992-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Cao Sao Vàng hộp thiếc 3 gam

Bảng giá bán thuốc Cao Sao Vàng hộp thiếc 3 gam (Việt Nam). SĐK VD-22992-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Cao Sao Vàng túi 1hộp x 3gam

Bảng giá bán thuốc Cao Sao Vàng túi 1hộp x 3gam (Việt Nam). SĐK VNA-3144-05. Sản xuất: Công ty dược trung ương 3

Cao Sao Vàng hộp 4g

Bảng giá bán thuốc Cao Sao Vàng hộp 4g (Việt Nam). SĐK VD-13459-10. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC.

Cao Sao Vàng túi 1 hộp 3g

Bảng giá bán thuốc Cao Sao Vàng túi 1 hộp 3g (Việt Nam). SĐK VD-13459-10. Sản xuất: Công ty CPDP OPC