Povidon Iod lọ 125ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod lọ 125ml (Việt Nam). SĐK VD-17136-12. Sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược Việt Nam

Povidon Iod hộp 1 tuýp 20 gam

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod hộp 1 tuýp 20 gam (Việt Nam). SĐK VD-27995-17. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Povidon Iod hộp 1 tuýp 10 gam

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod hộp 1 tuýp 10 gam (Việt Nam). SĐK VD-27995-17. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Povidon Iod chai 90ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod chai 90ml (Việt Nam). SĐK VD-22431-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 – Nadyphar

Povidon Iod chai 80ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod chai 80ml (Việt Nam). SĐK VD-22431-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 – Nadyphar

Povidon Iod chai 500ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod chai 500ml (Việt Nam). SĐK VD-22431-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 – Nadyphar

Povidon Iod hộp 1 chai 20ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod hộp 1 chai 20ml (Việt Nam). SĐK VD-22431-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 – Nadyphar

Povidon Iod lọ 250ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod lọ 250ml (Việt Nam). SĐK VD-17136-12. Sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược Việt Nam

Povidon Iod lọ 25ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod lọ 25ml (Việt Nam). SĐK VD-17136-12. Sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược Việt Nam

Povidon Iod lọ 80ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod lọ 80ml (Việt Nam). SĐK VD-17136-12. Sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược Việt Nam

Povidon Iod lọ 20 ml

Bảng giá bán thuốc Povidon Iod lọ 20 ml (Việt Nam). SĐK VD-17136-12. Sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược Việt Nam