Nước Oxy Già 3% lọ 20ml

Bảng giá bán thuốc Nước Oxy Già 3% lọ 20ml (Việt Nam). SĐK VS-4969-16. Sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược Việt Nam.

Nước Oxy Già 3% lọ 50ml

Bảng giá bán thuốc Nước Oxy Già 3% lọ 50ml (Việt Nam). SĐK VS-4969-16. Sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược Việt Nam.

Nước Oxy Già 3% chai 500ml

Bảng giá bán thuốc Nước Oxy Già 3% chai 500ml (Việt Nam). SĐK VS-4969-16. Sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược Việt Nam.

Nước Oxy Già 3% hộp 1 lọ 20ml

Bảng giá bán thuốc Nước Oxy Già 3% hộp 1 lọ 20ml (Việt Nam). SĐK VS-4844-12. Sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Nước Oxy Già 3% lọ 500ml

Bảng giá bán thuốc Nước Oxy Già 3% lọ 500ml (Việt Nam). SĐK VS-4813-11. Sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược Việt Nam

Nước Oxy Già 3% lọ 100ml

Bảng giá bán thuốc Nước Oxy Già 3% lọ 100ml (Việt Nam). SĐK VS-4813-11. Sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược Việt Nam