Natri Clorid 0,9% hộp 1 chai x 10ml

Bảng giá bán thuốc Natri Clorid 0,9% hộp 1 chai x 10ml (Việt Nam). SĐK VD-28269-17. Sản xuất: Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar.

Natri Clorid 0,9% chai 200 ml

Bảng giá bán thuốc Natri Clorid 0,9% chai 200 ml (Việt Nam). SĐK VD-26717-17. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2

Natri Clorid 0,9% chai 100 ml

Bảng giá bán thuốc Natri Clorid 0,9% chai 100 ml (Việt Nam). SĐK VD-26717-17. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2

Natri Clorid 0,9% hộp 1 lọ 5ml

Bảng giá bán thuốc Natri Clorid 0,9% hộp 1 lọ 5ml (Việt Nam). SĐK VD-22949-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Natri Clorid 0,9% chai 1000ml

Bảng giá bán thuốc Natri Clorid 0,9% chai 1000ml (Việt Nam). SĐK VD-15359-11. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2..

Natri Clorid 0,9% hộp 1 lọ 10 ml

Bảng giá bán thuốc Natri Clorid 0,9% hộp 1 lọ 10 ml (Việt Nam). SĐK VD-23525-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic

Natri Clorid 0,9% chai 500 ml

Bảng giá bán thuốc Natri Clorid 0,9% chai 500 ml (Việt Nam). SĐK VD-15359-11. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2..

Natri Clorid 0,9% hộp 50 ống x 5ml

Bảng giá bán thuốc Natri Clorid 0,9% hộp 50 ống x 5ml (Việt Nam). SĐK VD-24405-16. Sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam

Natri Clorid 0,9% hộp 1 lọ x 8ml

Bảng giá bán thuốc Natri Clorid 0,9% hộp 1 lọ x 8ml (Việt Nam). SĐK VD-20201-13. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng

Natri Clorid 0,9% hộp 1 lọ x 10ml

Bảng giá bán thuốc Natri Clorid 0,9% hộp 1 lọ x 10ml (Việt Nam). SĐK VD-20201-13. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng

Natri Clorid 0,9% hộp 1 lọ 10ml

Bảng giá bán thuốc Natri Clorid 0,9% hộp 1 lọ 10ml (Việt Nam). SĐK VD-22949-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Natri Clorid 0,9% hộp 1 chai 10ml

Bảng giá bán thuốc Natri Clorid 0,9% hộp 1 chai 10ml (Việt Nam). SĐK VD-23052-15. Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha tại Bình Dương

Natri Clorid 0,9% chai nhựa 500ml

Bảng giá bán thuốc Natri Clorid 0,9% chai nhựa 500ml (Việt Nam). SĐK VD-21954-14. Sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam