Atussin chai 30 ml

Bảng giá bán thuốc Atussin chai 30 ml (Việt Nam). SĐK VD-9906-09. Sản xuất: Công ty TNHH United Pharma Việt Nam

Atussin chai 60 ml

Bảng giá bán thuốc Atussin chai 60 ml (Việt Nam). SĐK VD-9906-09. Sản xuất: Công ty TNHH United Pharma Việt Nam

Atussin Siro Ho chai 30 ml

Bảng giá bán thuốc Atussin Siro Ho chai 30 ml (Việt Nam). SĐK VD-9907-09. Sản xuất: Công ty TNHH United Pharma Việt Nam

Atussin Siro Ho chai 60 ml

Bảng giá bán thuốc Atussin Siro Ho chai 60 ml (Việt Nam). SĐK VD-9907-09. Sản xuất: Công ty TNHH United Pharma Việt Nam

Atussin Siro Ho hộp 30 gói x 5 ml

Bảng giá bán thuốc Atussin Siro Ho hộp 30 gói x 5 ml (Việt Nam). SĐK VD-9907-09. Sản xuất: Công ty TNHH United Pharma Việt Nam

Atussin hộp 25 vỉ x 4 viên

Bảng giá bán thuốc Atussin hộp 25 vỉ x 4 viên (Việt Nam). SĐK VD-7195-09. Sản xuất: Công ty TNHH United Pharma Việt Nam